علوم مدیریت نوین

مجموعه مقالات مدیریت

طراحی شغل چیست؟

طراحی شغل چیست؟

طراحي شغل عبارت از فرايند تطبيق ويژگيهاي شغل و مهارتها با علايق كاركنان است. یافته های پژوهشها نشان می دهد که 5 موضوع اصلي در هر شغل عبارت است از: تنوع مهارت، هويت شغل، اهميت شغل، استقلال شغل، بازخورد شغل؛ اين موضوعات با رضايت شغلي ارتباط تنگاتنگ دارد.
هرچه شخص بتواند از تنوع مهارتها در انجام دادن كار خود استفاده كند شغل خود را معنادارتر و باارزش تر مي يابد. همچنين، هر قدر که فرد بتواند شغل خود را کامل از ابتدا تا انتها انجام دهد (هويت شغل) و هر چقدر فرد نتايج مستقيم كار خود را در كار ساير افراد احساس كند شغلش را بيشتر معنادار مي بيند (اهميت شغل)؛ برعكس، وقتي که شغل به مهارتهاي كمي نياز داشته باشد، به نظر مي رسد كه تأثير كمي در شغل ساير افراد دارد و میزان معناداري آن نيز پایین می آید. هرچه استقلال بيشتري در كار وجود داشته باشد (آزادي در انتخاب و چگونگي و زمان انجام دادن مشاغل معين) افراد در برابر موفقيت يا شكست خود مسئوليت بيشتري احساس مي كنند و افزايش مسئوليت به افزايش تعهد كاري منجر خواهد شد.
 استقلال را مي توان با تدوين برنامه زماني انعطاف پذير براي كار و تمركززدایی در تصميم گيري و يا برطرف كردن نظارت رسمي و اعتماد به كار زيردستان و احترام به نظر آنان افزايش داد.
 سرانجام، هر چه افراد درباره نحوه و اثر كارشان بازخورد بيشتري دريافت كنند، آگاهی بيشتري درباره نتايج كارشان خواهند داشت. این آگاهی سبب می شود که کارکنان مزاياي شغلي خود را بهتر درك كنند، و نیز تماسهاي مستقيمشان با مشتريان و يا دادن بازخورد درباره ميزان تأثير مثبت شغل آنان در انجام دادن عمليات سازمان – با توجه به درجه تناسب آنان – افزايش یابد.
 با افزايش ابعاد اصلي شغل و بالابردن مراحل روانشناختي كار، ارضاي شغلي كاركنان افزايش مي يابد. ارضاي شغلي با ساير نتايجي كه از نظر مدير ارزشمند است همبستگي دارد، نتايجي مانند عملكرد با كيفيت بالا، داشتن رضايت زياد از شغل، كاهش هزينه هاي سازماني، افزايش انگيزه، …
  كاركناني كه طرح شغلي خوبي دارند با انجام دادن كار خود احساس خوشحالي مي كنند؛ زيرا از لحاظ دروني ارضا مي شوند. طرح شغل از وظايف مديران است. بنابر اين، بايد تركيب فعاليتها به گونه اي باشد که كاركنان مهارتهاي متنوعي را براي پيشبرد هدفهای سازمان به كار گيرند.


  سومين توصيه براي بالابردن ظرفيت انگيزش شغل ايجاد رابطه با مشتري است که ممکن است استقلال و هويت و بازخورد شغل را افزايش دهد.


چهارمين پيشنهاد افزايش مسئوليتها به صورت عمودي است (تفويض اختيار( همچنان كه سرپرستان اختيار و مسئوليت بيشتري را تفويض مي كنند، زيردستان آنان نيز استقلال و پاسخگویي و هويت شغلي بيشتري احساس مي كنند.


 آخرين فرايند مديريتي ايجاد مجاري بازخورد است. لازم است که كاركنان از كيفيت كار خود باخبر باشند و بازخورد كارشان را بموقع و منظم دريافت كنند تا به آنان اجازه دهد كه رفتارشان را به گونه ای مناسب تعديل كنند تا بتوانند پاداشهاي مطلوب دريافت کنند. روش سنتي براي اين کار بازرسي است؛ و روند جديد اين است كه كاركنان خودشان را بررسی كنند (خودنظارتي(
 با این روش، كاركنان درباره عملكردشان بازخورد فوري دريافت مي كنند و از اين طريق بسرعت ایرادهای كارشان را مي شناسند و تلاش مي كنند که آن را بهبود بخشند و بدین ترتیب بهبود مستمر فعاليتها محقق مي شود.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه ۷ مرداد۱۳۸۹ساعت 19:47  توسط بهزاد شوقی  |